Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

GDPR

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

 

Podle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ sdělujeme následující údaje:

 

Správce osobních údajů:

 

TAS Holešov, s.r.o.
Nám. Sv. Anny 1275 , 769 01 Holešov,
IČ: 25583140, ID DS: ebt6i8

 

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme Vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení.

Chtěli bychom vás tímto informovat  o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění Váš informovanosti příp. pro získání souhlasu  s jejich zpracováním.

 

POJMY

 

Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Pro společnost jsou subjektem údajů zejména občané města Holešova a okolí, odběratelé služeb souvisejících s odpadovým hospodářstvím, logistického zabezpečení odpadového centra, zabezpečení provozu městského hřbitova, koupaliště, veřejné zeleně a ostatní služby. Společnost zpracovává v této souvislosti jejich osobní údaje, včetně osobních údajů vlastních zaměstnanců.

Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Identifikovatelnou fyzickou osobou - fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivý údaj - zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Zpracovatel osobních údajů – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření společnosti zpracovává osobní údaje. Jedná se zejména o organizace, které spravují informační systémy, další služby související s využitím sportovního komplexu apod.

Účel zpracování osobních údajů – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Titul zpracování osobních údajů – zásada zákonnosti (legálnosti) zpracování osobních údajů. Společnost zpracovává pouze osobní údaje subjektů údajů, pro které bylo zmocněno zvláštním právním předpisem nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

Zdroje osobních údajů – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány. Společnost získává osobní údaje zejména od občanů využívajících služeb společnosti a zaměstnanců společnosti.

Příjemce osobních údajů - fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. Společnost osobní údaje subjektů údajů poskytuje dalším příjemcům pouze na základě zákonných povinností svěřených společnosti.

Zpracování osobních údajů - jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Automatizované zpracování osobních údajů subjektů ani profilování subjektů společnost nepraktikuje.

 

Data a jejich využití

 

 Společnost zpracovává zejména osobní data spojená s činností:

 

 

Osobní data jsou využívána k zabezpečení oprávněného zájmu společnosti a souvisí  s poskytováním služeb nabízených společností zákazníkům a občanům města Holešova.

V této činnosti postupuje společnost v souladu s příslušnými ustanoveními „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“.

 

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Jedná se o tyto principy (zásady):

 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana Vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti.  Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu  k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení Vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů:

 

 

Plnění právní povinnosti

Na společnost se v rámci jeho působnosti vztahuje řada závazných předpisů ČR, kde plní právní povinnosti spojené s osobními údaji subjektů.

 

Plnění smlouvy

Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s plněním smluvních vztahů obou smluvních stran.

 

Oprávněný zájem správce

Právní titul oprávněného zájmu společnosti se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva společnosti nad zájmy či právy subjektu údajů a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů.

 

Souhlas

V případě, že společnost zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění závazku. Udělený souhlas lze kdykoliv jednoduše zčásti nebo celý odvolat.

 

PRÁVA SUBJEKTU

 

Subjekt údajů má právo na následující informace:

 

 

Všechny tyto informace jsou u jednotlivých účelů zpracování uvedeny v přehledu účelů zpracování.

 

Dále má subjekt údajů právo:

 

 

KONTAKTNÍ OSOBA A MÍSTO

 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat.

Kontaktní osobou a místem pro uplatňování práv subjektů je pověřen pracovník:

Miroslav Koumar, e-mail: koumar@tasholesov.cz, tel. č. +420 724 794 005.

 

 

 

Příloha č. 1

INFORMAČNÍ DOLOŽKA – GDPR

Smluvní ustanovení pro smlouvu se zákazníkem - Ochrana osobních údajů

 

Technické služby Holešov, s.r.o., (dále jen „Správce osobních údajů“), kterému jsou na základě této smlouvy zákazníkem poskytnuty osobní údaje, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“).

 

Informace související se zpracováním osobních údajů zákazníka (dále jen „Subjekt údajů“) jsou obsahem této přílohy, která je nedílnou součástí smlouvy.

 

Účel a doba zpracování

 

Účelem zpracování je poskytování služeb podle smlouvy uzavřené se „Subjektem údajů“ a to zejména svoz a odstraňování nebezpečného komunálního odpadu, třídění a jeho dalšího využití, provozu sběrného dvora, údržba komunikací a dopravního značení, správa  hřbitova, správa koupaliště, údržba veřejné zeleně a poskytování ostatních služeb veřejnosti města Holešova.

„Správce osobních údajů“ provádí zpracování:

 

  1. nezbytné pro plnění smlouvy, jejichž smluvní stranou je „Subjekt údajů“ nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto „Subjektu údajů“,
  2. nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na „Správce osobních údajů„ vztahuje,
  3. nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného „Správce osobních údajů“ či třetí strany kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody „Subjektu údajů“ vyžadující ochranu osobních údajů.

 

„Správce osobních údajů“ zpracovává osobní data po dobu platnosti smlouvy, kdy je se „Subjektem údajů“ v právním vztahu a následně počínaje dnem ukončení posledního smluvního vztahu či důvodu uvedených v bodech b) a c) předchozího odstavce po dobu 4 let od úplného vypořádání všech případných reklamací, soudních sporů, úhrad splátek apod.

 

Informace o zpracování osobních údajů a právech „Subjektu údajů“

 

Osobní údaje „Subjektu údajů“ jsou zpracovány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům „Správce osobních údajů“, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností a dále zpracovatelům, s nimiž má „Správce osobních údajů“ uzavřenou zpracovatelskou smlouvu a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy.

 

„Subjekt údajů“ má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu – „ÚOOÚ“. Bližší informace o zpracování osobních údajů na stránkách www.tasholesov.cz.