Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Zpoplatněné parkovací plochy ve městě Holešově

Pro placené parkoviště, jejichž zpoplatnění je zajištěno prostřednictvím parkovacích automatů:

 

Nám. Dr. E. Beneše, Plačkov, Grohova, Nerudova, nám. F. X. Richtra, Zámecká, Partyzánská

Po - Pá

8.00 - 17.00

Sobota

8.00 - 12.00

Neděle

Bez poplatku

 

Sušilova (za Poliklinikou)

Po - Pá

6.00 - 17.00

Sobota

Bez poplatku

Neděle

Bez poplatku

 

Smetanovy sady (vedle MěÚ)

Po - Pá

8.00 - 16.00

Sobota

8.00 - 11.00

Neděle

Bez poplatku

 

 Vše označeno příslušným dopravním značením.

 

Cena parkovného

Sazby za užití zpoplatněného parkovacího místa prostřednictvím parkovacích automatů:

  • Nám. Dr. E. Beneše: do 30 min. včetně 10,- Kč, do 60 min. včetně 30,- Kč, za každou další započatou 1 hodinu užití 15,- Kč
  • Plačkov, Grohova, Nerudova, nám. F. X. Richtra, Zámecká, Partyzánská: do 60 min. včetně 15,- Kč, za každou další započatou 1 hodinu užití 15,- Kč.
  • Sušilova (za Poliklinikou): do prvních 120 min. včetně 15,- Kč, za každou další započatou 1 hodinu užití 15,- Kč.
  • Smetanovy sady (vedle MěÚ): do 60 min. včetně 15,- Kč, za každou další započatou 1 hodinu užití 15,- Kč.

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.


Sazby za užití zpoplatněného parkovacího místa prostřednictvím parkovací karty:

  • Za jeden kalendářní rok (od 1.1. do 31.12.) parkovací místo (nevyhrazené) na všech zpoplatněných parkovacích plochách v Holešově: 3 000,- Kč (od 1.1.2021)
  • Za 6 měsíců (pololetně od 1.1. až do 30.6. nebo od 1.7. do 31.12.) parkovací místo (nevyhrazené) na všech zpoplatněných parkovacích plochách v Holešově: 1 800,- Kč
  • Za jeden měsíc (platnost např. od 1.1. do 31.1.) parkovací místo (nevyhrazené) na všech zpoplatněných parkovacích plochách v Holešově: 600,- Kč
  • Za jeden kalendářní rok parkovací místo (vyhrazené - parkoviště Novosady u domů č. p. 1592, 1600-1602 a část parkoviště Sušilova "za Poliklinikou") na všech zpoplatněných parkovacích plochách v Holešově: 5 000,- Kč.
  • Za 6 měsíců parkovací místo (vyhrazené) na všech zpoplatněných parkovacích plochách vyhrazených v Holešově 2 800,- Kč.
  • Za jeden měsíc parkovací místo (vyhrazené) na všech zpoplatněných plochách vyhrazených v Holešově 800,- Kč.

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

 

Jednotlivé parkovací karty jsou označeny příslušnou barvou, která určuje její případné omezení a je zde vyznačen údaj o době platnosti dané karty. Parkovací karty jsou vydávány bez vyznačení registrační značky vozidla a jsou přenosné. Každá parkovací karta je označena bezpečnostními prvky.

 

Vyhrazené Parkovací místo mají vyhrazeno pouze majitelé parkovacích karet, kteří mají své parkovací místo označeno dodatkovou tabulkou s číslem příslušného parkovacího boxu.
Parkovací karty jsou vydávány vždy na období do konce kalendářního roku bez vyznačení registrační značky vozidla a jsou přenosné. Každá parkovací karta je označena číslem příslušného parkovacího boxu s vyznačením doby platnosti dané karty.
Držitel karty je povinen při parkování na svém vyhrazeném místě mít parkovací kartu viditelně umístěnu za předním sklem vozidla.

 

III. Sazba za užití zpoplatněného parkovacího místa prostřednictvím SMS parkovného:
Do 45 min. včetně = 1 SMS cena 24,- Kč.
Uvedená cena je včetně 21% DPH.
Platí pro placená parkoviště na nám. Dr. E. Beneše, Plačkov, Grohova, Nerudova, nám. F. X. Richtra, Zámecká, Partyzánská.

Více o SMS parkingu.

 

Prokazování úhrady parkovného

Uživatel parkoviště prokazuje zaplacení parkovného dokladem, který mu byl vydán parkovacím automatem, nebo dokladem o předplatném – parkovací kartou, případně příchozí SMS obsahující parkovací lístek. Doklad musí být neprodleně a dále po celou dobu parkování umístěn na viditelném místě za předním sklem ve vozidle. Motocyklista svoje silniční motorové vozidlo neoznačuje, musí však mít parkovací lístek nebo parkací kartu u sebe a v případě kontroly ji předložit.

 

Osvobození od placení parkovného

Místa sloužící jako vjezdy do domů, vjezdy do domů kombinované s místem pro zásobování, místa pro zásobování a místa pro prodej nejsou zpoplatněna.
Jedná se o plochy vyznačené mobiliářem či jiným způsobem a to místa na náměstí Dr. E. Beneše před domem č. p. 4, 10, 13, 21, 24, 25, 32, 33, 37 na parkovištích na ulicích Plačkov, Grohova a Nerudova místa vyznačena vodorovným dopravním značením.

 

Od placení parkovného jsou na dobu nezbytně nutné potřeby osvobozeny:
a) silniční motorová vozidla dle §20a) z.č. 13/1197 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
b) vozidla Města Holešova a organizací zřízených nebo ve vlastnictví města Holešova,
c) vozidla zdravotně postižených osob opatřená platným označením osob těžce postižených na zdraví nebo těžce pohybově postižených,
d) jednostopá vozidla bez SPZ,
f) vozidla lékařů a pečovatelské služby vykonávající návštěvu nemocných či klientů. Tato vozidla musí být označena,
g) vozidla provozovatele parkovišť.

 

Práva a povinnosti provozovatele a správce placených parkovišť

a) Provozovatel je povinen udržovat zařízení parkoviště, zejména parkovací automaty a dopravní značení v řádném a provozuschopném stavu.
b) Provozovatel je povinen zajistit, aby uživateli parkoviště, po řádném zaplacení poplatku za parkování, byl vydán doklad o zaplacení parkovného s vyznačením doby, do které je možno parkoviště použít.
c) Provozovatel je povinen zveřejnit ceník parkovného.
d) Prodej předplatních parkovacích karet (podle čl. II, IV a V) zajišťuje provozovatel parkoviště v kanceláři TAS Holešov, s.r.o., v ulici Květná č. 1555 v úřední dny společnosti (viz. www.tasholesov.cz)  
e) Na parkovací místo nevzniká nárok a místo k parkování nelze rezervovat.
f) Provozovatel může za poplatek vyhradit či rezervovat místa k parkování ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech (stavební práce, společenské události…)
g) Provozovatel parkovišť neodpovídá za škody vzniklé z provozu na pozemních komunikacích, za škody způsobené vandalismem, třetí osobou a vyšší mocí.

 

Práva a povinnosti uživatele parkovišť:

a) V provozní době neprodleně po příjezdu na parkoviště je uživatel povinen vložením platných českých mincí v hodnotě předpokládané doby parkování zaplatit poplatek za parkování.
b) Doklad o zaplacení parkovného v parkovacím automatu, nebo jiný doklad opravňující užívat parkovací místo, musí být neprodleně umístěn na viditelném místě za předním sklem vozidla. 
Nezaplacení parkovného se kvalifikuje jako přestupek a řeší se dle platných právních předpisů.
c) V době mimo provozní dobu je parkování bezplatné.

 

Provozovatel má právo odstranit vozidlo

a) Při havárii nebo jiné mimořádné události, kterou nelze předem předpovídat, lze vozidla stojící na kritických místech odstranit bez předchozího upozornění.
b) Vozidlo, které porušuje zákaz zastavení nebo stání, přes předem ohlášenou činnost nebo akci (stavební práce, shromáždění, čištění), na kterou provozovatel předem upozornil a to umístěním příslušného dopravního značení.

 

Platnost

Ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově nabývá účinnosti dne 1.9.2021

Ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově nabývá účinnosti dne 1.3.2020.

Provozní řád placených parkovišť města Holešova nabývá účinnosti dne 1.3.2020.