Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Teplo se připravuje spalováním zemního plynu ve zdroji tepla, tj. v kotelně. Ze zdroje tepla se teplonosným médiem (horkou vodou) dopravuje potrubím do objektu spotřeby - obytných domů a ostatních budov. Teplota horké vody se automaticky mění v závislosti na venkovní teplotě a denní době. Dodávka tepla může být omezena nebo přerušena v případech, stanovených v odst. 4) § 76 zákona č. 458/2000 Sb. V topném období (září - prosinec, leden - květen) je dodávka tepla nepřetržitá s nočním útlumem v době od 22.00 hod do 6.00 hod. Teplota teplé vody v místě předání dodávky teplé vody je v rozmezí + 47 °C až + 60 °C. Dodávka teplé vody je prováděna denně nejméně v době od 06.00 hod do 22.00 hod s výjimkou případů stanovených v § 76 odst. 4) zákona č. 458/2000 Sb.


Pro dopravu horké vody je použito potrubí uložené v topných kanálech Tepelné ztráty jsou v průměru kolem 3-5 %. Rozvody jsou v provedení čtyřtrubkovém, tj. v jednom páru potrubí se dodává voda pro vytápění a ve druhém páru trubek teplá užitková voda. V místě vstupu do domu je osazeno tzv. patní měřidlo. Jedná se o měřič tepla, který měří celkovou spotřebu tepla pro daný objekt a je tím měřidlem, které slouží pro stanovení nákladů na vytápění, nazývá se také fakturačním měřidlem. Dále je na vstupu do domu osazen vodoměr, který měří množství odebrané teplé užitkové vody.


Vlastníkovi objektu, popř. jeho správci, jsou náklady za teplo fakturovány dle údajů odečtených z fakturačních měřidel, umístěných na patě objektu. Důležitým subjektem je zde "správce bytů", to znamená firma, nebo družstvo, kterému vlastníci svěřili správu svého bytového fondu. Tento správce je právě ten, se kterým dodavatel tepla uzavírá smlouvu o dodávce, se kterým projednává kvalitu dodávek a výši záloh a kterému posílá faktury, včetně konečného vyúčtování. Správce poté zapracuje tyto náklady a jejich konečnou výši do svého kompletního vyúčtování všech služeb, které potom předkládá jednotlivým majitelům bytů, nebo nájemníkům. V systému dodávek tepla je "správce bytů" nezastupitelným prvkem, protože jak bylo již uvedeno, dodávky tepla se měří na patě objektu, nikoli v bytech. Mezi dodavatelem tepla a majitelem bytu musí být subjekt, který dokáže zajistit rozúčtování těchto souhrnných nákladů podle bytů.